hu / en

Pályázati felhívás tudományos kutatói munkakör betöltésére

a KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályán

A Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont pályázatot hirdet 1 fő
tudományos kutatói munkakör betöltésére a KRTK Regionális Kutatások Intézete
Dunántúli Tudományos Osztályán (Pécs).


A jogviszony időtartama: határozott idejű, 2023. augusztus 31ig.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 óra


A munkavégzés helye: 7621 Pécs, Papnövelde utca 22.


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:


Részvétel kutatóként a „Geopolitikai folyamatok és térképzetek KözépEurópában:  Államok, határok, integráció és területi fejlődés” című 134903. számú K OTKAprojekt  megvalósításában.

Alap és alkalmazott kutatás az osztály „Határkutatás, geopolitika és geoökonómia” c.  témacsoportjában.


Illetmény és juttatások:


A jogviszonyt a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) és a KFI tv.  mindenkor hatályos rendelkezései határozzák meg. Az illetmény megállapítására a  KRTK szabályzataiban rögzítettek az irányadók.

A munkakör tudományos segédmunkatársi vagy tudományos munkatársi vagy
tudományos főmunkatársi besorolással érhető el.


Pályázati feltételek:


Tudományos publikációk a kutatócsoport profiljának megfelelő valamelyik területen  (határkutatás, geopolitikai, geoökonómiai, politikai földrajzi vagy regionális kutatások  Kárpátmedencei, középeurópai vagy délkeleteurópai fókusszal);

Egyetemi végzettség tudományos segédmunkatársi besorolás esetén;

PhD vagy ezzel egyenértékű fokozat tudományos munkatársi vagy főmunkatársi
besorolás esetén;

Legalább 5 éves tudományos főmunkatársi vagy ezzel egyenértékű munkakörben
szerzett szakmai tapasztalat, tudományos főmunkatársi besorolás esetén;

Az angol nyelv középfokú ismerete;

Felhasználói szintű, a munkakör betöltéséhez szükséges számítógépes ismeretek;

Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Kimagasló tudományos eredmények a kutatócsoport profiljának megfelelő kutatások  valamelyik területén;

Felsőfokú angol nyelvtudás;

További nyelvismeret.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Részletes szakmai önéletrajz;

Tudományos fokozatának és idegennyelvismeretének megjelölése;

Eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése;

Idegen nyelvű tudományos előadások felsorolása;

Kutatásvezetői, projektrésztvevői és pályázati tapasztalat bemutatása;

A pályázó által írt tudományos publikációk pontos bibliográfiai jegyzéke;

A pályázó tudománymetriai mutatói;

Végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást igazoló oklevelek másolata,
(amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása);

A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának megjelölése;

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi törvény (továbbiakban: Mt.) 5/A. 10 § (1)  pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat;

A pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.


A pályázat benyújtásának módja, határideje:


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 10.


A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a
racz.szilard@krtk.hu email címen  keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:


A beérkező pályázatokat a Dunántúli Tudományos Osztály szenior (legalább főmunkatárs  besorolású) kutatói véleményezik. A kiválasztásra kerülő pályázókat az osztályvezető által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt. A pályázók elektronikus úton kerülnek értesítésre.


A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, de nem hamarabb, mint 2021. december 1.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Szilárd osztályvezető nyújt, a
racz.szilard@krtk.hu címen vagy a 72/523800as telefonszámon.