hu / en

Pályázati felhívás kutatói munkakör betöltésére a KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályán

 

A Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont pályázatot hirdet 1 fő
tudományos kutatói munkakör betöltésére a KRTK Regionális Kutatások Intézete
Dunántúli Tudományos Osztályán (Pécs).A jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra.


A munkavégzés helye: 7621 Pécs, Papnövelde utca 22.A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:


Alap és alkalmazott kutatás a Dunántúli Tudományos Osztály egyik  témacsoportjában:

Területi versenyképesség, innováció és városfejlődés;

Kormányzástudomány és fejlesztéspolitika;

Határkutatás, geopolitika és geoökonómia;

Klímaváltozás és környezeti fenntarthatóság.


Európai uniós és hazai pályázatok benyújtása, megvalósítása (témavezetői és kutatói feladatok); részvétel a tudományos osztály aktuális kutatási feladatainak megoldásában; a KRTK értékelési rendszerében meghatározott publikációs elvárások teljesítése.


Illetmény és juttatások:


A jogviszonyt a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) és a KFI tv.
mindenkor hatályos rendelkezései határozzák meg. A munkakör tudományos munkatársi vagy tudományos főmunkatársi besorolással érhető el. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a KRTK átsorolási és értékelési rendszerében rögzítettek az irányadók.


Pályázati feltételek:


Egyetemi végzettség és PhDfokozat;

Az angol nyelv középfokú ismerete;

Felhasználói szintű, a munkakör betöltéséhez szükséges számítógépes ismeretek;

Büntetlen előélet.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


Felsőfokú angol nyelvtudás;

További nyelvismeret;
Kimagasló tudományos eredmények az osztály profiljának megfelelő kutatások
valamelyik területén;

Tudományos munkatársi vagy azzal egyenértékű, illetve magasabb besorolásban
szerzett többéves tapasztalat;

Projektvezetési tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Részletes szakmai önéletrajz;

Tudományos fokozatának és idegennyelvismeretének megjelölése;

Eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése;

Idegen nyelvű tudományos előadások felsorolása;

Kutatásvezetői, projektrésztvevői és pályázati tapasztalat bemutatása;

A pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai
jegyzéke;

A pályázó tudománymetriai mutatói (tudományos közlemények száma, tudományos
közleményekre érkezett hivatkozások száma, Hindex);

Végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást igazoló oklevelek másolata,
(amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása);

A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának megjelölése;

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi törvény (továbbiakban: Mt.) 5/A. 10 § (1)
pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat;

A pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.


A pályázat benyújtásának módja, határideje:


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20.


A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a
racz.szilard@krtk.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:


A beérkező pályázatokat a Dunántúli Tudományos Osztály szenior (legalább főmunkatárs besorolású) kutatói véleményezik. A kiválasztásra kerülő pályázókat az osztályvezető által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt. A pályázók elektronikus úton kerülnek értesítésre.

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, de nem  hamarabb, mint 2021. október 1.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Szilárd osztályvezető nyújt, a 
racz.szilard@krtk.hu címen vagy a 72/523800as telefonszámon.